AZDAVAY BELEDİYESİ

DuyurularAZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1. Belediye Başkanlığımıza ait olan hizmet dışı olarak kullanılmayan aşağıda plakaları, marka ve modelleri ile muhammen bedel ve geçici teminat tutarları belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuş 6 adet motorlu araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c ve 45. maddeleri hükümlerine göre açık teklif usulüyle satılacaktır. İhale konusu satılacak araçların muhammen bedeli, Geçici teminat miktarı, ihale saatleri ve araçların özellikleri aşağıdaki gibidir, 

S.No

PLAKA

MARKA

TİP

MODEL

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

1

37 RC 461

BMC Levent

Kamyonet

1993

1. 500,00 ₺

45,00 ₺

2

37 FA 314

Fatih

İlavesiz Damp. Kamyon

1998

16.000,00 ₺

480,00 ₺

3

37 RA 984

FORD

Transit Minübüs

1997

8.000,00 ₺

240,00 ₺

4

37 RA 522

FORD

Minübüs

1996

7.500,00 ₺

225,00 ₺

5

37 RA 696

BMC

Cummins (Damp. Kamyon)

1991

14.000,00 ₺

420,00 ₺

6

37 RA 946

Mitsubishi

Kamyonet

2004

22.000,00 ₺

660,00 ₺


Madde 2.
İhale 22.12.2017 Cuma günü saat 14:00' da Azdavay Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda sıra numarasına göre yapılacaktır. 

Madde 3. Satılacak araçlar Belediyemiz araç parkında bulunmakta olup isteklikler araçları burada görebilirler.

Madde 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenen belgeler;

a)GERÇEK KİŞİLERDEN:  

1-Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemizin banka hesabı ile Belediyemiz Tahsilât servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),

2-Adres beyanı,  

3-Nüfus kayıt örneği,  

5-İhale şartname bedeline ait makbuz (İhale şartnamesi Azdavay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL’ye satın alınacak),

6- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

7-Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,  

8-Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

9- Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

10-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

 

b)TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemizin banka hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),

2-Adres beyanı,

3-Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi,

4-Noter tasdikli imza sirküsü,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz (İhale şartnamesi Azdavay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL’ye satın alınacak)

6- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

7-Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,  

8-Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

9- Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

10- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

c) İhalede birden fazla araca teklif sunmak isteyen istekliler, teklif sunacakları araç sayısı oranında şartname satın alması gerekmekte olup, satın alacakları araç miktarı kadarda geçici teminatlarını ayrı ayrı belirtilen hesaplara yatırmaları gerekmektedir.

Madde 5 : Birden fazla araca teklif sunacak istekli her araç için ayrı ayrı evrak hazırlamayıp tek bir zarf içerisinde her araç için yatırmış olduğu şartname alındı belgeleri ve geçici teminat mektupları veya makbuzları ile diğer istenen evrakları tek bir zarf içerisinde ve  zarfın dışına teklif sunacağı aracın satış sıra numarası ile araç plakasını yazması gerekmektedir.

Madde 6. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 22.12.2017 Cuma günü, saat 12:30’a kadar, Azdavay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Madde 7. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

                                                                                                                      Azdavay Belediye Başkanlığı

ZİYARETLER

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

ONLİNE

BUGÜN

DÜN

TOPLAM ZİYARETÇİ