AZDAVAY BELEDİYESİ

DuyurularAZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Mülkiyeti Belediyemize ait; Bahçelievler Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde 177 ada 28 parselde inşa edilen toplu konutlar içersindeki C Blok’da bulunan 26 bağımsız numaralı 2+1 dairenin satışına talipli çıkmadığından aynı koşul ve şartlarda tekrar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

 • İhale 28.11.2017 Salı Günü saat 14:00 da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanlığı Makam odasında yapılacaktır.
 • Söz konusu dairelerin aylık muhammen satış bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup,ihaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminatını ihale günü saat 12:30 a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları veya teminat mektubunu (45 günlük+teyit yazılı) ihale saatinde belediye encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

S.No

Mahalle

Ada/

Parsel

B.B. No

Yönü

Yüzölçümü

Muhammen

bedel

Geçici teminat

(%3)

     

 

 

 

   

1

Bahçelievler

177 / 28

26

Kuzeydoğu

117,00 m2

125.000,00 TL

3.750,00 T


 • İsteklilerin ihaleye iştirak etmeleri halinde aşağıda yazılı belgeleri ibraz etmeleri gereklidir.

   A- İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;

 • İkametgâh belgesi,
 • C.Kimlik fotokopisi,
 • Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,
 • İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanı) ihale şartnamesi,
 • Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

B - İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden

 • İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem içerisinde alınmış, tüzel   kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • İmza sirküleri,
 • Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, 
 • İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanı) ihale şartnamesi,

          Not Vekâleten gireceklerden; A veya B Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekâletname ve   T.C.kimlik fotokopisi getirmeleri gerekmektedir.

 • İhale ile ilgili ihale şartname, Azdavay Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak ve azdavay.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.  İhale şartname bedeli 200,00- TL. (ikiyüz Türk Lirası) dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırarak şartnameyi Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edeceklerdir.

          İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur.

                                                                                                    Azdavay Belediye Başkanlığı

ZİYARETLER

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

ONLİNE

BUGÜN

DÜN

TOPLAM ZİYARETÇİ