AZDAVAY BELEDİYESİ

DuyurularAZDAVAY BELEDİYESİNDEN

Dükkân Satış İhalesi

1- İlçemiz Merkez Mahallesi Sanayi Çarşısı Küme Evleri No:10/A Azdavay/Kastamonu  adresindeki 27.96 m2 dükkanın satış ihalesi, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle yapılacaktır.

2- İhale 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14:00’da Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

3– Satılacak olan dükkanın muhammen bedeli 100,000,00 ₺ olup geçici teminatı 3,000,00 ₺ ’ dır.

4- İhaleye girmek isteyen;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, Nüfus Müdürlüğünden alınmış yerleşim yeri bildirimi, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

a-3) Kamu Yararına Çalışan Derneklerden; Derneğin adı ve merkezi ve süresini gösteren “Dernek Yetki Belgesi” örneği,

  1. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Azdavay Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
  2. c) Doküman bedeli ile geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 ₺ karşılığında temin edilebilir.

6- Şartnameyi satın almayanlar ile 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel Kişiler ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

                                                                                                          Azdavay Belediye Başkanlığı

ZİYARETLER

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

ONLİNE

BUGÜN

DÜN

TOPLAM ZİYARETÇİ