AZDAVAY BELEDİYESİ

DuyurularİLAN

AZDAVAY (KASTAMONU  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 • ADET İŞ MAKİNASI SATIŞ İHALESİ

Madde 1 Kartepe Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 2 adet iş makinası ekonomik ömrünü doldurduğundan 2886 Sayılı Yasanın 35(c) ve 45.maddesine göre açık teklif usulü ile 23.03.2018 Cuma günü Belediyemiz Başkanlık Makamı Odasinda yapılacaktır.

Madde 2 İş makinaları %8 KDV hariç olarak satışa çıkartılacak olup, plaka no ,modeli, markası, tipi ,cinsi, muhammen bedelleri, geçici teminatları ve satış saatleri aşağıda gösterilmiştir.

Sıra No

Markası/Tipi

Modeli

Trafikteki Konumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat (%3)

1

HİDROMEK MARKA 4*4*4 BEKOLODER 102s KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNASI (LASTİK TEKERLEKLİ)

2004

Trafikten Çekilmemiştir.

55.000,00

1.650,00

2

HİDROMEK MARKA 4*4*4 BEKOLODER 102s KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNASI (LASTİK TEKERLEKLİ)

2012

Trafikten Çekilmemiştir.

150.000,00

4.500,00

           
           

 

 

 • İHALEYE KATILMAK İCİN İSTENEN BELGELER
  1. İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;
   1. İkametgâh belgesi,
   2. T.C.Kimlik fotokopisi,
 • Şartname bedeli (50 TL) ve geçici teminatın yatırıldığına dair teminat mektubu veya makbuzları aslı,
 1. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres    beyanlı) ihale şartnamesi,
 2. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
 1. İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;
  1. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi    odasından,  ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem     içerisinde alınmış, tüzel  kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Noter tasdikli yetki belgesi,
 • İmza sirküleri,
 1. Şartname bedeli (50 TL) ve geçici teminatın yatırıldığına dair teminat mektubu veya makbuzların aslı,  
 2. İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres    beyanlı) ihale şartnamesi, 
 3. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
 1. Vekâleten gireceklerden;

2.a veya 2.b Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve   T.C.kimlik fotokopisi

 

Madde 3- Araçlardan 2 adet iş makinası Azdavay Belediyesi garajında mevcut olup yerinde incelenebilecektir.

Madde 4-  İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Madde 5 - İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 23.03.2018 Cuma günü, saat 12:30’a kadar, Azdavay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.).

Madde 6 -  İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapım yapmamakla serbesttir.

Madde 7 - her iş makinası için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

 

 İlan olunur.

ZİYARETLER

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

ONLİNE

BUGÜN

DÜN

TOPLAM ZİYARETÇİ