AZDAVAY BELEDİYESİ

DuyurularİLAN
AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 17’de tapu kaydına göre 96 ada 68 parsel nolu taşınmaz üzerine inşa edilen sanayi dükkânlarının 7 ve 8 nolu bağımsız bölümde bulunan sanayi dükkânları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Arttırma Usulüne göre ihale ile satılacaktır.
 2. İhale 09.05.2017 tarih Salı günü, saat 14:00’de Belediyemiz Başkanlık Makamında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne en geç 09/05/2017 tarih Salı günü saat 12:00’ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 3. Söz konusu taşınmazın muhammen bedeli (%18 KDV hariç) ve %3 geçici teminatı aşağıya çıkartılmıştır.

 

No

Ada / parsel

Bağımsız Bölüm No

Konumu

Yüzölçümü

Muhammen bedeli

(KDV Hariç)

%3 teminat

1

96 ada 68

7 nolu B.B.

İşyeri

101,68 m2

80.000,00 TL

2.400,00 TL

2

96 ada 68

8 nolu B.B.

İşyeri

101,68 m2

80.000,00 TL

2.400,00 TL

 1. İstekliler ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminat miktarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatıracaklar veya teminat mektubu şeklinde idareye süresi içerisinde teslim edeceklerdir.
 2. İhaleye Katılabilmek için;

 İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Yeri Belgesi),
 • Türkiye’de Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
 • Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,
 • İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Yatırmış olduğu geçici teminat hangi sanayi dükkanına ait ise, yatırmış olduğu makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
 • Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Azdavay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış)  belge,
 • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE:

 • Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
 • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
 • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,
 • Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
 • Şartnamede belirtilen geçici teminatın hangi sanayi dükkanı için ödendiğine dair makbuz, belge veya süresiz limit dahili teminat mektubu,
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Azdavay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 

Not : Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.     

 1. İhale dokümanı belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dâhilinde görülebilir. İhale dosya bedeli 50,00 TL’dir
 2. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlgililere duyurulur.

 

ZİYARETLER

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

ONLİNE

BUGÜN

DÜN

TOPLAM ZİYARETÇİ